Условия на ползване

1. ДЕФИНИЦИИ

ОРТОТЕХ ЕООД – Търговскоo Дружество ОРТОТЕХ ЕООД – създадено въз основа на българските закони. Сайт-www.orthoteh-bg.com и неговото съдържание. Съдържанието има следните дефиниции:

 • Информациите показани в сайта, могат да бъдат посетени, разгледани или достъпни по друг начин чрез използване на цифрова техника.
 • Съдържанието на всяко електронно съобщение изпратено от потребителите или клиентите до ОРТОТЕХ ЕООД по електронен път или чрез всяко друго възможно средство за комуникация.
 • Всяка информация съобщена по какъвто и да е начин от служител или сътрудник на ОРТОТЕХ ЕООД, съгласно информацията за контакт посочена от поробители или клиенти.
 • Информации относно продуктите, услугите и/или цените във ОРТОТЕХ ЕООД за определен период от време.
 • Информации относно продуктите, услугите и/или цените от третата страна ,с която ОРТОТЕХ ЕООД има сключен договор за партньорство за определен период от време.
 • Данните на ОРТОТЕХ ЕООД или други привилегировани данни.

УСЛУГА - услуга за електронна търговия, която е предназначена предимно за общo потребление фигурираща в сайта, за да предостави възможността КЛИЕНТЪТ да сключва договори за продукти и /или услуги използвайки електронни пътища, също така и други начини за комуникация от разстояние(телефон и др.).
ЧЛЕН - гражданин, който има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефонен др.) или въз основа на споразумение между ОРТОТЕХ ЕООД и съответния, което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.
ПРОФИЛ - комбинацията от имейл адрес и парола, която позволява един единствен член да има достъп до определени страници от сайта, чрез които се осъществява достъп до УСЛУГА.
КЛИЕНТ - гражданин, който има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, след създаването на профил.
ДОКУМЕНТ - представен в Условия за ползване.
ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ - договор за доставка на продукти и услуги, сключен между търговец и потребител, в рамките на една система за продажби създадена от търговеца, която използва преди сключването на договора определени начини за комуникация от разстояние.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1 Документът определя общите условия за ползване на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГИТЕ ЗА ЧЛЕН ИЛИ КЛИЕНТ, в случай,че липсват други валидни договори за използване, сключени между ОРТОТЕХ ЕООД И СЪОТВЕТНИЯ.
2.2 Използването, включително но неограничавайки се до достъпa, посещението и разглеждането, СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА включва присъединяването на ЧЛЕНЪТ ИЛИ КЛИЕНТЪТ към тези общи условия за ползване; Клиентът е длъжен да следва тези общи условия за ползване, които могат да бъдат обновени, променени и допълнени. В случай на несъгласие се прилагат Условията за ползване, които са в определеният момент на несъгласие между страните и уведомяването на съответните писмено от ОРТОТЕХ ЕООД.
2.3 Достъпа до УСЛУГАТА се осъществява само и единствено чрез достъпа до сайта orthoteh-bg.com.
2.4 Чрез използването на САЙТА/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА-ЧЛЕНЪТ или КЛИЕНТЪТ е единствения отговорен за всякакъв вид действия, които възникват при използването на съответния. Същия носи отговорност за за всякакви повреди или други подобни злоупотреби от САЙТЪТ/СЪДЪРЖАНИЕТО/УСЛУГАТА/ причинени на ОРТОТЕХ ЕООД или която и да е трета страна, с която ОРТОТЕХ ЕООД има сключени договори, в съответствие с румънските закони в сила.
2.5 В случай, в който Потребителят или Клиентът не са съгласни и /или не приемат и/или си оттеглят одобрението за съответния документ:

 • 2.5.1 Съответният се отказва от: Достъпа до Услугата, други услуги предоставени от ОРТОТЕХ ЕООД чрез сайта, получаването на бюлетините, предупреждения и/или комуникациите от страна на ОРТОТЕХ ЕООД по какъвто и да е начин (електронен,телефонен и др.)
 • 2.5.2 ОРТОТЕХ ЕООД ще изтрие всички данни отнасящи се за съответния, от соята база данни, без никакви допълнителни задължения между двете страни, без нито една от съответните да може да предяви иск за обезщетение от другата.
 • 2.5.3 Може да си промени по всяко време решението за несъгласие и/или да не приеме документа вев формата, в която съответния ще изглежда в определения момент.

2.6 За да си използва правото, което е описано в член 2.5, съответния може да се свърже с ОРТОТЕХ ЕООД или да използва другите начини за връзка описани в съдържанието, получено от ОРТОТЕХ ЕООД за тази цел.
2.7 Клиентът не може да отмени едностранно сключеното споразумение в полза на Документа по време на изпълнението на договора или до моментът, който съответния не заплати стойността на всички незаплатени договори към ОРТОТЕХ ЕООД.
2.8 В случай, в който Клиентът е заплатил стойността на всички съществуващи договори с ОРТОТЕХ ЕООД и отменя споразумението изразено в полза на Документът в периода на приемането на отделните поръчки, ОРТОТЕХ ЕООД ще анулира поръчката на съответния без никакво допълнително задължение от двете страни или без нито една от двете страни да може да предяви иск за обезщетение от другата.

3. СЪДЪРЖАНИЕ

3.1 Съдържанието, както е уточнено в увода, включвайки и в същото време неограничавайки се само в лога, стилно представяне, търговски символи, статични и динамични изображения, текстове и/или мултимедийни съдържания показани в сайта, са изключителна част от ОРТОТЕХ ЕООД, запазвайки всички права в този смисъл пряко или косвено (чрез използвани лицензи и/или публикации).
3.2 На Членът или Клиентът не се позволява копирането, разпространяването, публикуването и/или предаването на трета страна, промяната и/или изменението, използването, свързването, излагането, включването на каквото и да е съдържание в какъвто и да е друг контекст освен оригиналния, умишлено за ОРТОТЕХ ЕООД, включването на каквото и да е съдържание освен сайтът ОРТОТЕХ ЕООД , премахването на знаци които имат авторското право на ОРТОТЕХ ЕООД върху съдържанието, както и участието, продажбите, прехвърлянето на някои материали осъществено чрез възпроизвеждането, промяната или показването на съдържанието, освен с изричното съгласие на ОРТОТЕХ ЕООД.
3.3 Всяко съдържание до което Членът или Клиентът има и/или получава достъп по какъвто и да е начин, се разпространява чрез Документа, в случай в който съдържанието не е придружено от специфично и валидно споразумение сключено между ОРТОТЕХ ЕООД и съответния, и без никаква косвена или изрична гаранция формулирана от страната на ОРТОТЕХ ЕООД по отношение на това съдържание.
3.4 Членът или Клиентът може да копира, изпраща и /или да използва съдържанието само с лични или нетърговски цели единствено в случай, че съответния не влиза в конфликт с разпоредбите от този документ.
3.5 В случай ,че ОРТОТЕХ ЕООД предлага на Членът или Клиентът правото за ползване, както е описано в отделното споразумение, Членът има или получава достъп до определено съдържание съгласно споразумението, това право принадлежи само на него или до различни съдържания според определените условия, в случаи че тези вече съществуват и не представляват договорни задължения от страна на ОРТОТЕХ ЕООД за отделният член, клиент или трета страна която има/или получава достъп до това изпратено съдържание, по какъвто и да е път и който може или е нарушен по какъвто и да е начин съгласно съдържанието, по време или след изтичането на потребителското споразумение.
3.6 Нито едно съдържание изпратено между Членът или Клиентът, по какъвто и да е начин за комуникация (електронен, телефонен и др.) или придобити чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на ОРТОТЕХ ЕООД и/или на служителя или сътрудника ОРТОТЕХ ЕООД, чрез който се е осъществило изпращането на съдържание, в случай в който съответното съществува
3.7 Забранено е каквото и да е използване на Съдържанието за други цели освен изрично разрешените чрез документ или придружаващото го споразумение за ползване, в случаи че съответното съществува.

4. КОНТАКТ

4.1 ОРТОТЕХ ЕООД показва в сайта пълните и точни данни за идентифициране и връзка с Клиента или Члена.
4.2 Чрез използване на формуляра за контакт или услуга показани в сайта, Членът или Клиентът предоставя възможността на ОРТОТЕХ ЕООД да се свърже с него по какъвто и да е достъпен начин, включително и по електронен път.
4.3 Частичното или цялостно попълване на формуляра за контакт и изпращането и не представлява по никакъв начин задължение от страна на ОРТОТЕХ ЕООД да се свърже с Клиентът или Членът.
4.4 Достъпа до сайта, използването на информациите предоставени там, посещаването на страниците или изпращането на имейли или известия адресирани до ОРТОТЕХ ЕООД се осъществява по електронен, телефонен или какъвто и да е друг достъпен начин за комуникиране между Членът или Клиентът с ОРТОТЕХ ЕООД, като се има в предвид, че съответното лице се съгласява да получава известия от страна на ОРТОТЕХ ЕООД по електронен и/или по телефон, включително и комуникирането чрез имейл или чрез обявите (рекламите) в сайта.
4.5 ОРТОТЕХ ЕООД си запазва правото да не отговаря на всички изисквания от различно естество, получени по различен начин за комуникация (електронен, телефонен, персонално и др.)

5. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1 В съответствие със същите, ОРТОТЕХ ЕООД , преработва личните данни, спазвайки декларираните принципи, с легитимна цел.
5.2 Обработването на лични данни се осъществява автоматично, в съответствие с нормативните изисквания и условията, гарантиращи сигурността, поверителността и правата на съответните лица.

5.3 Всеки член или клиент има право на възражение по всяко време на непреодолими легитимни основания, свързани с особеното му положение, чрез писмено уведомление към ОРТОТЕХ ЕООД, с дата и подпис, относно данните, които се обработват, освен когато са налице законовите разпоредби. В случай на обосновано възражение не може да обработи въпросните данни. Всеки член или клиент има право на възражение по всяко време без основание от ОРТОТЕХ ЕООД чрез изпращане на молба, отправена в писмена форма, с дата и подпис, като данните, които се обработват от директен маркетинг, оператор или трето лице, или да бъдат разкривани на трети лица за такива цели.
5.4 ОРТОТЕХ ЕООД удостоверява, че отговаря на минималните изисквания за сигурност на личните данни.

5.5 ОРТОТЕХ ЕООД неволно може да събира други данни (IP адрес, време на посещението , място от където осъществявате достъп, име на уеб браузър и версия на операционната система, включително други параметри) предоставени от интернет браузър, чрез който се осъществява достъпа до сайта и може да се използва от ОРТОТЕХ ЕООД за подобряване на обслужването на клиентите и потребителите си, или за статистически цели; Изключение правят случаите в които клиента или члена нарушава разпоредби от документа във противоречие с разпоредбите и застрашава интересите на ОРТОТЕХ ЕООД или на трето лице с което съответния има договор.
6. ПОЛИТИКА ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОНЛАЙН

6.1 Достъп до услугата
6.1.1 Достъп доУслугата има всеки член, който има регистрация в сайта.

6.1.2 За да се осигури достъп до услугата, клиентът трябва да се съгласи с общите условия
6.1.3 ОРТОТЕХ ЕООД си запазва правото да ограничи достъпа на някои клиенти, също така и да изтрие техните регистрации в случай, че се сметне отношението на регистрирания за некоректно и застрашително за ОРТОТЕХ ЕООД. Това право може да бъде упражнено по всяко време и не изисква информирането на Клиента.
6.2 Продукти и услуги
6.2.1. ОРТОТЕХ ЕООД може да публикува в сайта информации за продукти, услуги и/или промоции практикувани от същия или всяко друго лице, с което ОРТОТЕХ ЕООД има сключен договор или споразумение за партньорство, за определен период от време в зависимост от наличността на продукта.
6.2.2. Закупените продукти и/или услуги чрез Приложението са предназначени само и единствено за личното ползване на Клиента.
6.2.3. ОРТОТЕХ ЕООД има право да ограничава размера на покупки за някои продукти или услуги фигуриращи в сайта, на едни или повече Клиенти.
6.2.4. Всички тарифи се отнасят към представените продукти или услуги и са в лева с включен ДДС
6.2.5. Фактурирането на закупените продукти се прави само в лева, използвайки се информациите предоставени от Клиента в попълнения формуляр. ОРТОТЕХ ЕООД не отговаря за коректността на информацията предоставена с цел фактуриране от Клиента.
6.2.6. Всички информации за събития, използвани за описание на продуктите, техните характеристики, тежест, цена, наличност на продукта и/или налични услуги в сайта (статични изображения/ динамични/ мултимедийни презентации/ връзки към други сайтове и др.) не представлява договорно задължение за ОРТОТЕХ ЕООД, а само предоставят информация. ОРТОТЕХ ЕООД не гарантира наличността на всички изложени продукти. Поради тази причина ОРТОТЕХ ЕООД си запазва правото да не уважи поръчката, в случай, че продукта не фигурира в актуалната оферта. В случай, че продуктите не могат да бъдат доставени поради тяхната загуба, Клиентът може да поиска връщане на заплатената сума.

6.2.6. ОРТОТЕХ ЕООД ще прекрати едностранно и автоматично поръчката направена от Клиента, дори и без неговото уведомяването, без допълнителни задължение за двете страни, нито една от страните може да предяви иск за обезщетение, в следните случаи:

 • 6.2.6.1 Информацията, предоставена от Клиента относно доставката (адрес, данни за контакт), в сайта е непълна или невярна;
 • 6.2.6.2 Дейностите на Клиента в сайта може и/или да навредят по какъвто и да било начин на ОРТОТЕХ ЕООД, както и на неговите партньори;
 • 6.2.6.3При най- много две отпаднали доставки;
 • 6.2.6.4 Поради други обективни причини;

6.3 Детайлите за транспорта, които включват но не се ограничават до нужното време за доставка, не представляват договорно задължение от страна на , ОРТОТЕХ ЕООД нито една от страните не може да предяви иск за обезщетение от другата, ако една от страните може да бъде или е възпрепятствана по някакъв начин от тяхното нарушаване.
6.4 Телефонна поръчка
6.4.1. Клиентът/ Може да прави поръчки по телефона.
6.5 Договор и завършване
6.5.1. ОРТОТЕХ ЕООД Ви изпраща всички нужни документи, които да докажат закупуването на продуктите/ услугите от Клиента.
6.5.2. ОРТОТЕХ ЕООД ще улесни информирането на Клиента относно състоянието на поръчката
6.6 Транспорт
6.6.1. Доставката на закупените продукти от Vivre ЕООД, се осъществява само с куриерска фирма ЕКОНТ.
6.7 Качество и гаранция
7.7.1. Всеки предложен продукт от ОРТОТЕХ ЕООД е придружен от гаранционен сертификат съгласно българския закон, който е в сила.

6.7.2. В случай, че ОРТОТЕХ ЕООД не може да изпълни договора, поради липсата на продукта, ще уведоми клиента в деня, в който ОРТОТЕХ ЕООД се запознае със случая. Ако продуктът вече е бил заплатен от страна на Клиента, стойността на продукта ще бъде възстановена от страна на ОРТОТЕХ ЕООД в 30-дневен срок, с изключение на случаите, в които страните се договорят по друг начин.

7. ИЗМАМА

7.1 ОРТОТЕХ ЕООД не изисква от своите клиенти или потребители по никакъв начин на комуникация (имейл/телефон/смс и т.н.) конфиденциални информации, сметки/банкови карти или лични пароли.
7.2 Клиентът/ Членът поема цялата отговорност за разпространяването на лична информации към други лица.
7. ОРТОТЕХ ЕООД не носи отговорност в случаите, в които някой Член/Клиент засегнат по какъвто и да било начин от друго лице, което твърди, че е е/представлява ОРТОТЕХ ЕООД.

8. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

8.1 ОРТОТЕХ ЕООД не носи отговорност по никакъв начин за Член/Клиент, който използва сайтът и неговото съдържание, по начин различен от този описан в Общите условия
8.2 В случай, че някой Клиент/Член смята, че дадено изпратено съдържание от ОРТОТЕХ ЕООД, нарушава авторски или други права, той може да се свърже за допълнителна информация с ОРТОТЕХ ЕООД използвайки информацията за контакт, с цел ОРТОТЕХ ЕООД да вземе решение след проучване на ситуацията.

9. Съдебен спор

9.1 Чрез използването/разглеждането/посещаването и т.н. и на всяко съдържание изпратено от Ортотех ЕООД към Клиентите/Членовете посещавайки или изпращайки по какъвто и да било начин (по електронен път, по телефон и т.н.) същия се съгласява с “Общите условия”
9.2 Всеки спор във връзка с настоящите Общи условия, който може да възникне между членовете/клиентите на Ортотех ЕООД ще бъде решен по взаимно съгласие.
9.3 Споровете от всякакъв вид възникнали между Член и Ортотех ЕООД или негови сътрудници ще бъдат разрешени по взаимно съгласие, в случай, че това е невъзможно, конфликтът ще бъде разрешен от компетентните органи в седалището на Ортотех ЕООД, съгласно законите в България.
9.4 В случай, че някоя от горе споменатите клаузи е невалидна, независимо от причината, тази клауза не засяга валидността на останалите клаузи.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.1 Ортотех ЕООД си запазва правото на промяна на тези разпоредби както да променя информацията в сайта/неговата структура/услуги както и всяко съдържание без предварително предизвестие на своите Клиенти/Членове.
10.2 Съгласно разпоредбите в Общи условия, Ортотех ЕООД не поема отговорност за възможни грешки, появили се в сайта, независимо по каква причина, включително поради промени, настройване и т.н., които не са направени от администратора на сайта.
10.3 Ортотех ЕООД си запазва правото за внасяне на рекламни банери, от всякакъв вид и/или връзки във всяка страница на сайта, съгласно законите в сила.

11. FEEDBACK

11.1 В случай, че имате допълнителни въпроси или предложения във връзка с Ортотех ЕООД, моля свържете се с нас на телефон 029791938, от Понеделник до Петък 08:30-17:00 или на имейл orthoteh@abv.bg
11.2 Всякакви коментари, въпроси, идеи, предложения или други информации относно сайта www.orthoteh-bg.com функционирането или неговото подобряване остават собственост на Ортотех ЕООД.