ДАТА 21.10.2016г.  Ортотех ЕООД обявява ”Процедура за определяне на изпълнител “Избор с публична покана” за доставката на: 1.Трииглова петконечна плоска покривна машина – 1 брой; 2.Шевен автомат за програмируеми съединителни и декоративни шевове – 1 брой; 3.Чeтирииглова шестконечна флатлог машина – 1 брой; 4.Електрическа ножица с вертикален нож – 1 брой; 5.Машина за автоматично, студено рязане с различни форми- 1 брой; 6.Конзолен щанец – 1брой; 7.Система за експресно формоване на индивидуални ортопедични стелки с възможност за създаване на база данни на триизмерните им образи – 2 броя; 8.Система за триизмерно сканиране на ходила и определяне зоните на ходилното натоварване – 4 броя; 9.Милинг машина за фрезоване на индивидуални ортопедични стелки по създаден 3D модел – 1 брой; 10.Софтуер за нанасяне на ортопедични корекции върху триизмерен модел на ходилото и 3D моделиране на индивидуални стелки – 1 брой”

Оферти се приемат до 31.10.2016 включително, само посредством ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020.

От 20.06.2016г. Ортотех ЕООД изпълнява проект : „Повишаване на производствения капацитет и реализиране на износ на стандартни и индивидуални ортопедични медицински изделия в „Ортотех“ ЕООД.“
Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и Конкурентноспособност“ 2014-2020г.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е с идентификационен номер BG 16 RFOP002-2.001-0531-C01, а общо допустимите разходи по проекта са 402 728 лв.
Проектът ще се изпълнява в продължение на петнадесет месеца.

1l                                                                                                                                 1d

През юни 2016 г. стартирахме  проекта „Повишаване на производствения капацитет и реализиране на износ на стандартни и индивидуални ортопедични медицински изделия в Ортотех ЕООД” по ОП Иновации и конкурентоспособност; приоритетна ос: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП.

Проектното предложение включва активи, с които ще се подобри производствения процес, ще се добавят нови продуктови характеристики, ще бъдат внедрени технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес, което ще позволи повишаването на конкурентното качество и добавяне на уникални характеристики на продукта. С изпълнението на проекта Ортотех ЕООД си гарантира предлагане на стандартни и индивидуални ортопедични медицински изделия с повишено качество и естетичност, което е предпоставка за формиране на конкурентни предимства и предлагане на продуктите на международен пазар; ще позволи клиентите да получават комплексна услуга – диагностика, анализ, продукт със сериозна медицинска стойност и в допълнние съхранение на текущи данни и проследяване на “проблема” в бъдеще.

Проектът е на обща стойност 402 728 лв., от които 243 227.06 лв. европейско съфинансиране.

С него Ортотех цели да повиши производствения си капацитет; да увеличи експортния си потенциал; да внедри активи, които ще доведат до повишаване на ресурсната ефективност, равнопоставеност и недопускане на дискриминации; да продължи да работи като социално отговорна компания (да популяризира ранната диагностика и превенция от нежелани резултати като артрози и дископатии, избягване на сериозни усложнение при диабетно болните, да увеличи възможността за здравословни физически натоварвания в активното население), което е и в съответстие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация; област: индустрия за здравословен живот и биотехнологии.

    2l                                  2c                              Ecosanit 006

 

1397224476_zipДАТА 09.06.2014г. -  Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0107-C0001 с бенефициент „Ортотех“ ЕООД предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните ДМА:  Обособена позиция 1 – Инсталация за смесване и дозиране на трикомпонентен  силиконов каучук – 1бр.   Обособена позиция 2     -Шприцмашина с хидравличен затварящ агрегат – 1бр.  Обособена позиция 3      -Матрици /формообразуващи/ за силиконови стелки размер  от35-38 – 3бр.      -Матрици /формообразуващи/ за силиконови стелки размер  от 39-42 – 4бр.      -Матрици /формообразуващи/ за силиконови стелки размер  от 43-47 – 4бр. Обособена позиция 4   4.1 Матрици за пластмасови детайли -Матрици – Шина глезен – долна страница – 1бр.      -Матрици – Шина глезен – горна страница – 1бр.      -Матрици – Шина глезен – стъпало – 1бр.      -Матрици – Шина  коляно – 1бр.      -Матрици – Шина  прасец – 1бр      -Матрица за еластичен наколенник  – 1бр.

1397224476_zipДАТА 11.04.2014г. -    Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0107-C0001 с бенефициент „Ортотех“ ЕООД предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА: 1. Обособена позиция 1: Спояваща машина за велкро – 1 брой 2. Обособена позиция 2: Радиално занитваща машина – 1 брой 3. Обособена позиция 3: – едноиглова права шевна машина – 1 брой – електронна едноиглова зиг-заг машина – 1 брой – дванадесетиглова боксер верижна машина – 1 брой”.“

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ

Ортотех EOOД е българска частна компания, създадена през 2004 в гр. София с дейност производство и тьрговия с медицински изделия за опорно-двигателния апарат. Основната ни цел е да предложим на българските пациенти съвременно и професионално производство на индивидуални и серийно произведени медицински изделия, които подпомагат по-бързото преодоляване на ставно-мускулни проблеми. Те са подходящи както през възстановителния период след травми, така и при хронични увреди на опорно-двигателния апарат.

ИНДИВИДУАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Фирмата ни инвестира в оборудване и подготовка на ортезни специалисти за производство на индивидуални изделия:

  • индивидуални ортопедични стелки по вакуумна технология при плоско стъпало и при разлика в дължините на крайника;
  • индивидуални шини и ортези за деца с ДЦП /детска церебрална парализа/, при парези след инсулти, при разнообразни състояния след травми, операции и/или неврологични заболявания;
  • корсети и лумбостати при травми и следоперативни състояния на гръбначния стьлб.

От 2007 година сме единствен дистрибутор на термопластичните материали за сплинтове и ортези на фирма Орфит Белгия /www.orfit.com/, които се изработват по контурите на крайника или торса на пациентите.

СЕРИЙНИ ПРОДУКТИ

Разработихме над 40 вида изделия серийно производство:

  • ортопедични и хирургични колани и nумбостати,
  • наколенки, наглезенки, накитници
  • тyтори за колянна става със и без движение за следоперативни състояния,
  • ортези за горен крайник – китка, лакът, раменна става,
  • раменни стабилизатори, бандажи за ключица и др.
  • шийни яки – твърди и меки и др.

Официални представители сме на холандската фирма Неа Интернешънъл /www.push-braces.com/, която произвежда висок клас ортези за опорно-двигателния апарат, както и на серия стандартни стелки и подложки за стьпало Плантилас Коимбра Испания /www.plantillascoimbra.eu/.

ДИСТРИБУЦИЯ

Производството е разположено в гр. София, като управляваме и мрежа от 7 собствени центрове за продажби и консултации в страната ( в гр. София – Збр., Пnовдив и Плевен), където работят медицински специалисти – рехабилитатори, медицински сестри, ерготерапевти и кинезитерапевти. Партнираме с над 130 аптеки, дрогерии, магазини за хора с увреждания, медицински центрове, болници и частни кабинети.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

През годините фирмата е участвала във всички значими прояви на лекарското съсловие – конгреси на Българската асоциация по ортопедия и травматология, Българското Дружество по неврология, семинари по рехабилитация и физиотерапия, конференции на личните лекари от гр. София, на дружеството по артроскопска хирургия и др. Сътрудничим с лекари от всички големи и университетски болници, както и с лекари от различни специалности в страната и чужбина.

КАЧЕСТВО

През 2007 успешно внедрихме системата за управление на качеството 1S0 9001:2000, като подновихме сертификата си през 2010 с успешно въвеждане на 1S0 9001:2008, издаден от Лойдс Регистьр ЕМЕА/България/.

Регистрирани сме като производител и тьрговец на едро на медицински изделия към Изпълнителната Агенция по лекарствата, от 2007 г. тьрговската ни марка ORTHOTEH притежава свидетеnство, издадено от Патентото ведомство на Република България. Всички продукти притежават СЕ марка за съответствие със съществените изисквания за медицински изделия от клас І.

ЕКИПЪТ

Във фирмата ни работят над 30 специалисти – лекар, ортезисти, рехабилитатори, технолози, тьрговски представители, администрация.

Нови Продукти

Арт. N50404 • Силиконова шокабсорберна конктрукция • Три зони с максимална мекота • Умерена корекция на надлъжния и напречния свод • Лесно и безпроблемно почистване

Най-използвани

Новини

30.03
Как да поддържам моята шина чиста и хигиенична? С повишените изисквания за хигиена в този момент, събрахме на едно място най-добрите начини да ...
11.04
Анализ на походката ОРТОТЕХ в сътрудниество с немската фирма SCHEIN, Ви представя възможността за още по – ...
10.02
Плоското стъпало – нормално ли е и кога да го лекуваме? Стъпалата са опората на нашето красиво човешко тяло. Като се изчисли площта на цялото тяло ...